Om

Modum Næringsråd

Vi er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum. Vår oppgave er å sørge for at næringslivet har best mulig rammebetingelser og utviklingsmuligheter. Vi representerer næringslivet overfor Modum kommune og er en pådriver på saksområder som er av betydning for næringslivet. Vi er en møteplass for nettverksbygging og samarbeid, kompetanseheving, informasjon og meningsutveksling. Modum Næringsråd skal bidra til god stedsutvikling og at Modum har et godt omdømme.

Modum Næringsråd ble stiftet 27. januar 2010. Rådet er et nettverk for næringslivet i Modum som også representerer næringslivet overfor Modum kommune. Medlemmer kan være registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.

Næringsrådet skal primært arbeide innenfor valgte områder, men skal kunne ta oppgaver som er viktige ut fra et næringsbehov eller for medlemmer der og da. 

Daglig leder er Ole Brunes. Kontoradresse: Hubroveien 8, 3370 Vikersund.
Tel.: +47 915 73 124  E-post: ole.brunes@modumnaeringsrad.no

Av og for medlemmer

Modum Næringsråd er en organisasjon av og for medlemmer, og medlemskontingent utgjør det økonomiske fundament for driften. Medlemmenes engasjement og medvirkning er avgjørende for å lykkes med virksomheten. Medlemskontingent for 2016 er fastsatt av årsmøtet til  kr 900,- for enkeltpersonsvirksomheter og kr 2.200,- for andre.

Om du ønsker å melde deg eller din bedrift inn i Modum Næringsråd kan du gjør dette ved å ta kontakt med oss. Det samme kan du gjøre om du har gode innspill til Næringsrådet.

Næringsrådets styre 2017:

  • Ole Johan Sandvand (styreleder)
  • Ole Håvard Olsen
  • Knut Erik Hovde
  • Lene Weum
  • Knut P Seierstad
  • Vegard Jelstad
  • Hans Falang.
  • Varamedlemmer: Lars Hovland og Tove Hollerud Sørensen

Vedtekter for Modum Næringsråd

Vedtatt i stiftelsesmøte 27. januar 2010
Endret i årsmøte 25. mars 2014

Visjon: En god næringsutvikling basert på samhandling

§ 1 Foreningens grunnlag og formål
Modum Næringsråd (MN) skal være

en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum kommune.
en møteplass for nettverksbygging, informasjon og meningsutveksling
en medspiller og pådriver overfor Modum kommune på saksområder som er av betydning for næringslivet
en bidragsyter til å videreutvikle et godt omdømme for Modum

§2 Medlemmer
Som medlemmer kan tas opp registrerte bedrifter og næringsdrivende med virksomhet i Modum. I tillegg kan organisasjoner og foreninger med næringsmessig tilknytning, samt privatpersoner som ikke er ansatt i medlemsbedrift være medlem.
Utmelding skal skje skriftlig til styret.

§3 Årsmøtet
Øverste organ i MN er årsmøtet som holdes i løpet av første halvår hvert år. På årsmøtet skal følgende obligatoriske saker behandles:

Styrets beretning
Regnskap fra foregående år pr. 31. desember
Fastsettelse av kontingent
Budsjett
Valg av: a) Styret i henhold til paragraf 4. b) Valgkomitè bestående av tre personer. Funksjonstiden i valgkomiteen er tre år med utskifting av ett medlem hvert år. Den med lengst tid i komiteen er leder. c) Revisor

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende minst to uker før årsmøtet. Ved avstemming har hvert medlem 1 – en – stemme

§ 4 Styret.
Årsmøtet velger styret på 5 til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for 2 år. Halvparten av styremedlemmene er på valg hvert år. Leder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer for 1 år om gangen. Modum kommune kan delta med observatører etter styrets bestemmelse.

MN`s virksomhet utøves av styret. Styrets leder innkaller til styremøter. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av de valgte medlemmer er til stede.

Styret utarbeider årsberetning, regnskap og forslag til budsjett. Innkallingen til årsmøte skal skje med fire ukers varsel.

§4 Ekstraordinært årsmøte
Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte. Det samme skal gjøres hvis en halvpart av medlemmene skriftlig forlanger dette. Innkalling skjer med 14 dagers skriftlig varsel.

§6 Endring av vedtekter
Årsmøtet kan med 2/3 flertall vedta endringer i disse vedtekter. Hvis andre enn styret vil fremme forslag til endring av vedtekter, må dette gjøres innen tre uker før årsmøtet skal holdes.

§7 Oppløsning
MN kan besluttes oppløst. Vedtaket må for å være gyldig vedtas i årsmøtet med 2/3 flertall av samtlige medlemmer. Hvis dette ikke oppnås, kan dette gjøres ved at 2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget ved et ekstraordinært årsmøte. Ved beslutning om oppløsning, skal det også fattes vedtak om anvendelse av næringsrådets midler.

27. januar 2010.

 

Facebook

Om oss

Modum Næringsråd er en medlemsbasert og medlemsstyrt organisasjon for bedrifter og næringsdrivende i Modum.